Ovlaštenja

 

Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Ovlaštenje za obavljanje poslova osposob. za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara (upisni brojevi 20 i 284)

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Potvrda o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom (POS-386)

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

Ovlaštenje za ovlaštenu organizaciju za preglede dizala u uporabi

Ovlaštenje za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti dizala

Ovlaštenje za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava

Ovlaštenje za osposobljavanje certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

Ovlaštenje za sposobljavanje certificiranih instalatera plinskih geotermalnih sustava i dizalica topline

Ovlaštenja koordinatora za zaštitu na radu

Ovlaštenja za energetsko certificiranje jednostavnih i složenih objekata

Ovlaštenje za provedbu energetskih pregleda ostalih građevina i javne rasvjete

Ovlaštenje za provjeru i ispitivanje plinskih instalacija stručne razine I., II., III. i IV.

Odobrenje HRB (CRS) za ispitivanje uređaja za rukovanje teretima i napravama za dizanje na plovnim objektima

Mjerenje i ispitivanje u Ex prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje