Zaštita i spašavanje

 

Konzultantske usluge u postupku izrade procjena rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izrada planova djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izrada operativnih planova civilne zaštite (pravne osobe)

Izrada vanjskih planova zaštite i spašavanja

Procjena ugroženosti objekata kritične infrastrukture

Tehnička kontrola skloništa

Stručni poslovi u području planiranja zaštite i spašavanja

Izrada procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Konzultantske usluge u postupku izrade analize stanja sustava civilne zaštite

Konzultantske usluge u postupku izrade godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Konzultantske usluge u postupku izrade smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja