Zaštita okoliša

 

Vođenje poslova zaštite okoliša

Stručno savjetovanje iz područja zaštite okoliša

Izrada eleborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

Izrada izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš

Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša

Izrada pravilnika vezanih za zaštitu okoliša

Izrada Izvješća o stanju okoliša

Ishođenje i produženje vodopravne dozvole

Izrada operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

Stručno savjetovanje vezano uz gospodarenje otpadom

Izrada planova gospodarenjem otpadom

Praćenje stanja okoliša

Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša

Posredovanje u gospodarenju otpadom

 

 

 

Obrasci iz područja zaštite okoliša

Očevidnik o tijeku i nastanku otpada - ONTO

Obrazac očevidnika o tijeku i nastanku otpada prijevoznika otpada

Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja

Prateći list za otpad

Obrazac Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada

   

 

 

Linkovi:

 


 

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu