Zaštita okoliša

 

Vođenje poslova zaštite okoliša

Stručno savjetovanje iz područja zaštite okoliša

Izrada eleborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

Izrada izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš

Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša

Izrada pravilnika vezanih za zaštitu okoliša

Izrada Izvješća o stanju okoliša

Ishođenje i produženje vodopravne dozvole

Izrada operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

Stručno savjetovanje vezano uz gospodarenje otpadom

Izrada planova gospodarenjem otpadom

Praćenje stanja okoliša

Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša

Posredovanje u gospodarenju otpadom

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora (mala ložišta od 0,1 do 3,0 MW)

 

 

 

Obrasci iz područja zaštite okoliša

Očevidnik o tijeku i nastanku otpada - ONTO

Obrazac očevidnika o tijeku i nastanku otpada prijevoznika otpada

Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja

Prateći list za otpad

Obrazac Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada

   

 

 

Linkovi:

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja