Zaštita od požara

 

Vođenje poslova zaštite od požara u tvrtkama

Izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Izrada planova zaštite od požara

Izrada prikaza mjera i elaborata zaštite od požara uz tehničku dokumentaciju

Izrada planova evakuacije i spašavanja

Vođenje vježbi evakuacije i spašavanja

Vođenje vježbi gašenja požara

Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja

Ispitivanje i pregled sustava za otkrivanje i dojavu požara (sustavi vatrodojave)

Ispitivanje i pregled stabilnih sustava za gašenje požara i hidrantskih mreža

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Ispitivanje vatrogasnih vozila

Mjerenje tlakova i protoka za potrebe izrade Q-H dijagrama

Mjerenje koncentracije eksplozivnih plinova i para

Mjerenje koncentracije ekspl. plinova i para nakon degazacije (gas free) spremnika zapaljivih tekućina

Ispitivanje i pregled električnih instalacija

Ispitivanje i pregled sustava za zaštitu od munje (gromobranskih instalacija)

Ispitivanje plinskih instalacija

Osposobljavanje djelatnika za preventivno djelovanje i gašenje požara

 

 

Obrasci iz područja zaštite od požara

Raspored vatrogasnih aparata

Evidencija vatrogasnih aparata

 


 

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu